สาขาวิชา

Schools

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย 17 สาขาวิชา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้บริการวิชาการ และสร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประชาคมโลก และสังคม 

สาขาวิชา

Schools

School of Agricultural Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

School of Ceramic Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

School of Chemical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

School of Civil Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

School of Computer Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

School of Design Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ

School of Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

School of Electronic Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

School of Environmental Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

School of Geotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

School of Industrial Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

School of Manufacturing Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

School of Mechanical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

School of Metallurgical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

School of Polymer Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

School of Telecommunication Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

School of Transportation Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

Contact Info

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

+66 4422 4224
ieadmin@g.sut.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.

Social Info

Apply Now