วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

Vision, Mission and Core Values

สารจากคณบดี

Message from the Dean

การเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้และทักษะพร้อมต่อการทำงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสำเร็จของนักศึกษาและความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของศิษย์เก่าที่ทำงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยินดีอย่างยิ่งที่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

รศ.ดร.พรศิริ จงกลคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิสัยทัศน์

Vision

เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

เป้าหมาย: เป็น 1 ใน 5 ของประเทศด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในปี พ.ศ. 2575
(โดยเป็น 1 ใน 3 ของประเทศด้าน Teaching และด้าน Research Environment ภายในปี พ.ศ. 2570)

พันธกิจ

Mission

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่พร้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม
  2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศ
  3. บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาชุมชน
ค่านิยม

Values

  • W: Work Smart Based on Facts (การทำงานอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลจริง)
  • E: Embrace Excellence (การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น)
  • L: Lifelong Learning and Agility (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง)
  • L: Launching Innovation for Community Betterment (การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม)