หลักสูตรระดับปริญญาเอก

Doctoral Programs

Experience a unique research journey in engineering and technology with our Ph.D. program. We offer boundless opportunities to explore and investigate in the field of engineering, blending cutting-edge technology with creative ideas. Develop your research skills, broaden your academic perspectives, and become a leader in innovating and solving engineering and technological challenges.

ประสบการณ์การวิจัยที่แตกต่างในวิศวกรรมและเทคโนโลยีกับหลักสูตรปริญญาเอกของเรา เรานำเสนอโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัดในการสำรวจและค้นคว้าทางด้านวิศวกรรม การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการวิจัยของคุณ ขยายมุมมองทางวิชาการ และเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

Regular Programs

หลักสูตรปกติ

ประสบการณ์การวิจัยที่แตกต่างในวิศวกรรมและเทคโนโลยีกับหลักสูตรปริญญาเอกของเรา เรานำเสนอโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัดในการสำรวจและค้นคว้าทางด้านวิศวกรรม การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการวิจัยของคุณ ขยายมุมมองทางวิชาการ และเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

More Details

Evening/Weekend Programs

หลักสูตรนอกเวลา

เปิดโอกาสให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการศึกษา กับหลักสูตรปริญญาเอกนอกเวลา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถทำงานและเรียนไปพร้อมๆ กัน ด้วยการสอนที่ครอบคลุม และการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อเติบโตในทางวิชาชีพ มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักวิชาการที่มุ่งมั่น และเริ่มต้นการเดินทางทางวิชาการของคุณกับเราวันนี้

More Details
หลักสูตรปกติ

Regular Programs

Electrical Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

Civil, Transportation and Geo-resources Engineering

วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี

อ่านเพิ่มเติม

Industrial Systems and Environmental Engineering

วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

Materials Engineering

วิศวกรรมวัสดุ

อ่านเพิ่มเติม

Mechanical and Process System Engineering

วิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

อ่านเพิ่มเติม

Telecommunication and Computer Engineering

วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรนอกเวลา

Evening/Weekend Programs

Civil Engineering and Construction Management

วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม

Industrial and Logistics Management Engineering

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

อ่านเพิ่มเติม

Mechatronics Engineering

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

Contact Info

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

+66 4422 4224
ieadmin@g.sut.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.

Social Info

Apply Now