Award

Tag

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมเซรามิก ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ
Read More
ผลงาน “ไม้เชิงวิศวกรรมที่มีสมรรถนะและความคงทนสูง” (High Performance and Durability Engineered Woods) ของ ผศ. ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำเสนอในงาน Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF 2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 และได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ Silver Prize (Seoul International Invention Fair) และ Distinguished Innovation Award (King Abdulaziz University) จากการนำเสนอในครั้งนี้
Read More