การประชุมวิชาการ: วิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 10 (FENETT2024)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 10
(The 10th National Food Engineering Conferentce, FENETT2024)
“Sustainable Food Engineering : Collaboration and Interdisciplinary Approaches”

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-224255