พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

Mission, Vision, Value

สารจากคณบดี

Message from the Dean

Blockquote item sample content Blockquote item sample content Blockquote item sample content Blockquote item sample content

รศ.ดร.พรศิริ จงกลคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
พันธกิจ

Mission

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะพร้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม
  2. วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาค
  3. บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม
วิสัยทัศน์

Vision

เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

เป้าหมาย: เป็น 1 ใน 3 ของประเทศด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในปี พ.ศ. 2568

ค่านิยม

Value

  • W: Work Smart Based on Facts (การทำงานอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลจริง)
  • E: Excellence (การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น)
  • L: Learning and Agility (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง)
  • L: Leading Innovation for Society (การเป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่อสังคม)