กิจกรรมนักศึกษา: แนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล (หลักสูตรนอกเวลา)

แนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล (หลักสูตรนอกเวลา)
กรณีต้องการย้ายจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรนอกเวลา และกรณีต้องการรีรหัสเพื่อสมัครเข้าเรียน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1
เวลา 17.00 – 18.30 น.

สอบถามผ่าน in box เพจ Facebook สาขาวิชาฯ