เกี่ยวกับเรา
รายละเอียดข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษา สถิติการได้งาน ฐานเงินเดือน ตัวอย่างความสำเร็จ
หลักสูตร
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสังกัดสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะการประกอบวิชาชีพและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา ประกอบด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ช่วยสอนและวิจัย ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญ ผลงาน และช่องทางติดต่อกับบุคลากรแต่ละท่าน
วิจัย บริการวิชาการ และการประสานความร่วมมือ
การประสานความร่วมมือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือบริษัท ขอความสนับสนุนบริการวิชาการ ข้อมูลความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลผลงานวิจัย กลุ่มวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย
แผนการเรียนและการวางแผน
ข้อมูลแผนการเรียนการขอคำปรึกษาด้านการเรียน การวางแผนการเรียน การทำโครงงานวิศวกรรม การออกสหกิจศึกษา การย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และการศึกษาต่อ
เอกสารและสื่อประกอบการเรียน
ตำราเรียน สื่อประกอบการเรียนทั้งในรูปเอกสาร วีดีทัศน์ และอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเอง
ข่าวสารจากสาขา
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสาขาวิชา และจากคณาจารย์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการรับสมัครงาน การจัดฝึกอบรม สัมมนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสาขาวิชาและนักศึกษาร่วมมือกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์  เช่น  ชมรมยานยนต์ ชมรมอากาศยาน นิทัศการโครงงานวิศวกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฟุตบอลลีกส์ เป็นต้น
ความทรงจำ
ภาพความทรงและความประทับใจต่อพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ คณาจารย์ และครอบครัวเครื่องกลรุ่นต่างๆ
ทุนการศึกษา/กองทุน
ข้อมูลทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และการขอรับทุนประเภทต่างๆ รายละเอียด "กองทุนวิศวกรรมเครื่องกล” เพื่อเปิดให้คณาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสนับสนุนกิจกรรมและการเรียนของนักศึกษา
เกล็ดความรู้
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ควรรู้
ฐานข้อมูลสาขา (สำหรับบุคลากรของสาขาเท่านั้น)
ฐานข้อมูลด้านงานเอกสาร และอื่นๆ สำหรับบุคลากรของสาขาเท่านั้น
ME เฟซบุค
เวบบอร์ดช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และสาขาวิชา


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค