ผังการเรียนและแผนการเปิดรายวิชา

   สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแต่ละหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของรายวิชา รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) รายวิชาต่อเนื่อง นอกจากนี้ สาขาวิชายังมีแผนการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและตามความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้อง

     ผังการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมปกติ)
     ผังการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมก้าวหน้า)
     ผังการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
     ผังการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน

     แผนการเปิดรายวิชา
     ข้อมูลรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาปัจจุบัน


กลุ่มรายวิขาที่เกี่ยวข้อง

   ตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาให้ครบตามหน่วยกิจที่กำหนดใน 4 กลุ่มวิชาที่ปรากฏในแผน รายละเอียดของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาปรากฏในคู่มือนักศึกษาและแฟ้มแผนการเรียน

     กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
     กลุ่มวิชาเลือกบังคับ
     กลุ่มวิชาบังคับการขอคำปรึกษา/แฟ้มแผนการเรียน

   สาขาวิชาให้ความใส่ใจนักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคนในหลักสูตร เพื่อให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต และอื่นๆ นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน สามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาการวางแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา อย่างไรก็ตาม นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ช่วงต้นภาคการศึกษา ครั้งที่ 2 ช่วงหลังสอบกลางภาคเสร็จและก่อนหมดเขตถอนรายวิชา ครั้งที่ 3 ช่วงปลายภาคการศึกษา) เพื่อรายงานผลและแผนการศึกษา แผนการออกสหกิจศึกษา แผนการทำโครงงาน แผนการทำกิจกรรม และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดทั้งภาคการศึกษาหากต้องการคำปรึกษา

     รายนามอาจารย์ที่่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

   สำหรับการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาด้านการเรียน ให้นักศึกษาเตรียมแฟ้มการเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยติดตัวไปด้วย เพื่อให้อาจารย์ได้เห็นภาพรวมการเรียนของนักศึกษา

     แฟ้มแผนการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมปกติ)
     แฟ้มแผนการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมก้าวหน้า)
     แฟ้มแผนการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
     แฟ้มแผนการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน

หมายเหตุ: นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลผู้ใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียน ควรมีผังการเรียนของทั้งโปรแกรมปกติ และโปรแกรมก้าวหน้า จัดเข้าแฟ้นแผนการเรียนไว้ทั้งคู่


แผนการทำโครงงานวิศวกรรม

   โครงงานวิศวกรรมเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลทั้งสองโปรแกรม และเป็นวิชาเลือกบังคับสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และหลักสูตรวิศกรรมอากาศยาน ตามแผนการเรียนนักศึกษาจะได้ทำโครงงานในตอนปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เนื่องจากวิชาดังกล่าวมีความสำคัญเพราะเป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจ

     ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงงานวิศวกรรม...


แผนการออกสหกิจศึกษา

    นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลทุกคนจะต้องออกสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยตามหลักสูตรนักศึกษาจะได้ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้หลังจากจบสหกิจศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานของนักศึกษาได้อย่างมาก

     ข้อมูลเกี่ยวกับการออกสหกิจศึกษา...

   

(รูปซ้าย) นางสาวทิวาพร ฉลาดแย้ม (ผู้หญิงคนด้านขวา) นักศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน ออกสหกิจศึกษาที่บริษัท Triumph Aviation Services Asia จำกัด จังหวัดชลบุรี ถ่ายรูปร่วมกับพี่ๆ ในแผนกที่ทำงาน (รูปขวา) บรรยากาศการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 


การศึกษาต่อ

   นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่มีแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาแนะนำให้เข้าเรียนในโปรแกรมก้าวหน้า และควรเข้าปรึกษาคณาจารย์ที่ปรึกษาโปรแกรมก้าวหน้า ดังนี้

   - รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ - รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์
   - ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล- ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์
   - ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข - อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย
   - อ.ดร.ธีรชาติ พรพิบูลย์- ผศ.ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
   - อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้- อ.ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
   - อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต - อ.ดร.กระวี ตรีอำนรรค

เพื่อวางแผนการเรียนและการทำโครงงานวิศวกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นที่สนใจทำวิจัยการย้ายสาขาวิชา

   ตามประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษาเพื่อย้ายสาขาวิชา ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายเข้า/ออก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมอากาศยาน มีเงื่อนไขดังนี้

     นักศึกษา (รหัส B54xxxxx เป็นต้นไป) จะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา
     เกณฑ์การย้ายเข้า: ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.20 ในภาคการศึกษาที่ยื่นเรื่อง และสอบผ่านรายวิชา Calculus III และ Engineering Statics ด้วยระดับคะแนน C ขึ้นไป
     เกณฑ์การย้ายออก: ต้องผ่านการเรียนรายวิชา Engineering Graphics I

   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


สำหรับปริญญาตรี
ผังรายวิชาและแผนการเปิดรายวิชา
กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
การขอคำปรึกษา/แฟ้มแผนการเรียน
แผนการทำโครงงานวิศวกรรม
แผนการออกสหกิจศึกษา
การศึกษาต่อ
การย้ายสาขาวิชา
 
สำหรับบัณฑิตศึกษา
แผนการเปิดรายวิชาเรียน
กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
การสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์