m ME-SUTข้อมูลตารางเรียน/ แผนและผังการเรียน

    รายวิชาที่เปิด-ตารางเรียนภาคการศึกษา 3/2562

    แผนการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 2561
    แผนการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 2556 (ปรับปรุงใหม่ 2557)
    แผนการเรียนวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตร 2559
    แผนการเรียนวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตร 2554 (ปรับปรุงใหม่ 2557)
    แผนการเรียนวิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตร 2554 (ปรับปรุงใหม่ 2557)
    แผนการเรียนวิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2559 (22 ก.ค. 2562)

    ผังการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 2556 (ปรับปรุงใหม่ 2557)
    ผังการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 2561
    ผังการเรียนวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตร 2554 (ปรับปรุงใหม่ 2557)
    ผังการเรียนวิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตร 2554 (ปรับปรุงใหม่ 2557)
    ผังการเรียนวิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2559 (22 ก.ค. 2562)

    ใบพบอาจารย์ที่ปรึกษา / ชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours)
    แบบคำร้องขอตรวจสอบคะแนนสอบ


รายวิชาและแผนการเปิดรายวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 รายวิชาพื้นฐาน/ วิชาบังคับ
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 525 101  เขียนแบบวิศวกรรม 1
 2 525 200  พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
 3 525 201  สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
 4 525 202  เทอร์โมไดนามิกส์ 1
 5 525 203  พลศาสตร์วิศวกรรม
 6 525 204  กลศาสตร์ของไหล 1
 7 525 208  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  
 8 525 301  เขียนแบบทางกล
 9 525 304  การออกแบบเครื่องจักรกล 1
 10 525 305  กลศาสตร์เครื่องจักรกล
 11 525 307  การสั่นทางกล
 12 525 308  การถ่ายเทความร้อน
 13 525 310  เครื่องยนต์สันดาปภายใน
 14 525 311  ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 15 525 312  การทำความเย็นและการปรับอากาศ
 16 525 313  วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
 17 525 340  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
 18 525 443  ปฏิบัติการระบบความร้อนและของไหล
 19 525 441  ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ
 20 525 477  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1

  รายวิชาบังคับเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรก้าวหน้า
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 525 600  คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
 2 525 602  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
 3 525 603  กลศาสตร์สารเนื้อต่อเนื่อง

  รายวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 525 205  เทอร์โมไดนามิกส์ 2
 2 525 300  สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล
 3 525 302  การวัดและเครื่องมือวัด
 4 525 303  กลศาสตร์ของไหล 2
 5 525 306  คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
 6 525 309  การออกแบบเครื่องจักรกล 2
 7 535 311  เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกร
 8 525 401  ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
 9 525 402  การออกแบบระบบความร้อน
 10 525 451  โปรแกรมออโตแคดสำหรับวิศวกรรม
 11 525 452  แมทแลบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
 12 525 455  การสันดาป
 13 525 456  เครื่องจักรของไหล
 14 525 464  การออกแบบระบบอาคารสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
 15 525 479  วิศวกรรมยานยนต์
 16 535 334  การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ
 17 535 412  การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด

  รายวิชาสหกิจศึกษา
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 525 490  เตรียมสหกิจศึกษา
 2 525 491  สหกิจศึกษา 1

  รายวิชาเลือกเสรี (แนะนำ)
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 525 206  เขียนแบบวิศวกรรม 2 (ไม่แนะนำ-วิชาบริการสาขาอื่น)
 2 525 492  สหกิจศึกษา 2
 3 535 412  ปฏิบัติการอัตโนมัตอุตสาหกรรม
 4 xxx xxx  วิชาใดๆ ในหมวดวิชาเลือกบังคับ หรือที่สนใจรายวิชาและแผนการเปิดรายวิชาวิศวกรรมยานยนต์

 รายวิชาพื้นฐาน/ วิชาบังคับ
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
  1 536 200  พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์
 2 536 201  วิศวกรรมยานยนต์
 3 536 300  สัมมนาวิศวกรรมยานยนต์
 4 536 301  การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
 5 536 302  ระบบควบคุมของยานยนต์
 6 536 303  เครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับยานยนต์
 7 536 304  วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 8 536 305  ระบบปรับอากาศในยานยนต์
 9 536 306  คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์
 10 536 340  ปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับวิศวกรรมยานยนต์
 11 536 341  ปฏิบัติการระบบในยานยนต์
 12 536 440  ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบควบคุมอัตโนมัติฯ
 13 536 441  ปฏิบัติการทางพลศาสตร์และระบบควบคุมในยานยนต์
 14 535 412  การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด

  รายวิชาเลือกบังคับ
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 536 408   โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1

  รายวิชาสหกิจศึกษา
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 536 490  เตรียมสหกิจศึกษา
 2 536 491  สหกิจศึกษา 1

  รายวิชาเลือกเสรี (แนะนำ)
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 525 205  เทอร์โมไดนามิกส์ 2
 2 535 412  ปฏิบัติการอัตโนมัตอุตสาหกรรม
 3 536 401  เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงรายวิชาและแผนการเปิดรายวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

 รายวิชาพื้นฐาน/ วิชาบังคับ
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
  1 537 200  พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
 2 537 201  พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจำลองการบิน
 3 537 202  วัสดุอากาศยาน  
 4 537 301  อากาศพลศาสตร์
 5 537 302  เครื่องมือวัดอากาศยาน
 6 537 303  ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
 7 537 304  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน
 8 537 305  กลศาสตร์การบิน
 9 537 306  โครงสร้างอากาศยาน
 10 537 307  พลศาสตร์ของก๊าซ 1
 11 537 308  ต้นกำลังอากาศยาน
 12 537 309  ระบบควบคุมอากาศยาน
 13 537 310  ระบบทำความเย็นและปรับความดันอากาศยาน
 14 537 311  เครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับอากาศยาน
 15 537 340  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน
 16 537 341  ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และโครงสร้างฯ  
 17 537 440  ปฏิบัติการการซ่อมบำรุงและระบบบนอากาศยาน  
 18 537 401  การซ่อมบำรุงอากาศยาน  
 19 537 402  การออกแบบอากาศยาน  
 20 535 412  การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด

  รายวิชาเลือกบังคับ
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 537 470  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1

  รายวิชาสหกิจศึกษา
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 537 490  เตรียมสหกิจศึกษา
 2 537 491  สหกิจศึกษา 1

  รายวิชาเลือกเสรี (แนะนำ)
ลำดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
 1 537 451  ระบบการจัดการด้านการบิน
 2 537 455  ระบบบนอากาศยาน

หมายเหตุ: แผนการเปิดรายวิชาที่ปรากฏข้างต้นสาขาวิชาขอถือสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนได้ "โดยไม่ถือเป็นพันธะสัญญา" ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา


เอกสารเกี่ยวข้อง

เอกสารเกี่ยวกับแผนการเรียน

แฟ้มแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมก้าวหน้า)
แฟ้มแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมปกติ)
แฟ้มแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
แฟ้มแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตรปรับปรุง 2545
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตรปรับปรุง 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตรปรับปรุง 2556

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) หลักสูตรปรับปรุง 2548
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) หลักสูตรปรับปรุง 2554

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) หลักสูตรปรับปรุง 2550
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) หลักสูตรปรับปรุง 2554

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรม (กลศาสตร์ของแข็ง)
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรม (การถ่ายเทความร้อน)
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรม (กลศาสตร์ของไหล)


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


สำหรับปริญญาตรี
รายวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชาวิศวกรรมยานยนต์
รายวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
เอกสารเกี่ยวข้อง/ ฝึกอบรม

คลังข้อสอบสภาวิศวกร

สำหรับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาเรียน
สื่อประกอบการเรียน
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ