กองทุนวิศวกรรมเครื่องกล

กองทุนวิศวกรรมเครื่องกลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาและสาขาวิชาในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
      - สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
      - ช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
      - สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาดูงาน กิจกรรมชมรม การเข้าร่วมแข่งขัน การจัดอบรมสัมมนา
      - สนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์และตอบแทนสังคมด้านต่าง ๆ

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่

      บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      ชื่อบัญชี: กองทุนวิศวกรรมเครื่องกล มทส.
      เลขที่บัญชี: 707-260951-5

      บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      ชื่อบัญชี: กองทุนศิษย์เก่าเครื่องกล มทส.
      เลขที่บัญชี: 707-260952-3


ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนจากแหล่งทุนมหาวิทยาลัย
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก รวมถึงให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขให้ได้รับทุนตามที่ต้องการ ทุนจากแหล่งทุนภายในได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนจากกองทุนเพื่อการศึกษา ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนมูลนิธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้สาขาวิชายังมีทุนสนับสนุนจากกองทุนวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่นักศึกษาในสาขาอีกด้วย

ทุนสนับสนุนเพื่อการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (TOEIC)
       เป็นการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เน้นด้านการสื่อสาร ที่บริษัทต่างๆ นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าสัมภาษณ์และทำงาน ผลดีที่นักศึกษาจะได้รับคือ โอกาสที่มากขึ้นในการสมัครเข้าทำงานและได้งาน หลายบริษัทให้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมหากมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด TOEIC มีคะแนนเต็ม 990 และสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย (ติดต่อเทคโนธานี) โดยสาขาวิชาจะให้การสนับสนุนดังนี้

      - ทุนสนับสนุนครึ่งหนึ่งของค่าสมัครสอบ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบ 500-549
      - ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนของค่าสมัครสอบ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบ 550-649
      - ทุนสนับสนุนสองเท่าของค่าสมัครสอบ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบ 650-799
      - ทุนสนับสนุนสามเท่าของค่าสมัครสอบ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบ 800 ขึ้นไป


โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนในครั้งที่สอบได้คะแนนผ่านตามระดับเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนต่าง ได้อีกหากการสอบครั้งถัดๆไปได้คะแนนในระดับเกณฑ์ที่สูงขึ้น โดยนักศึกษานำใบรับรองผลคะแนนการสอบเพื่อติดต่อขอรับทุนสนับสนุนได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น (ทุนเรียนดี)
       ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.25 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน พร้อมกับมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้จนครบระยะเวลาตามแผนการศึกษา โดยในระหว่างที่ศึกษาต่อ ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ (ทุนศักยภาพ)
       ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน โดยในระหว่างที่ศึกษาต่อ ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ทุนสนับสนุนสำหรับคณาจารย์ที่มีโครงการวิจัยภายนอก (ทุน OROG)
       ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 ผู้ได้รับทุนจะได้ยกเว้นค่าเล่าเรียน โดยในระหว่างที่ศึกษาต่อ ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ผู้สนใจทุนนี้ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาแต่ละท่านของสาขาวิชา

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
      สาขาวิชายังมีทุนสนับสนุนด้านการเรียนและการทำวิจัยแก่นักศึกษาในรูปแบบอื่น อาทิ ทุนสนับสนุนของโครงการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น MTEC, NECTEC, สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากงานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย


ข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 100 คน ทึ่ได้รับทุนสนับสนุนด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ถึงคุณภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนในทุกระดับของสาขาวิชา ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาจำนวนมากได้มีโอกาสได้รับทุนต่างๆดังกล่าว อันสร้างความภูมิใจแก่สาขาวิชาและผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลแหล่งทุนต่าง ๆ
ข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา
กองทุนวิศวกรรมเครื่องกล