คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีคณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการสอนและทำวิจัยเป็นอย่างดี


             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
             (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
             รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
             รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรีอำนรรค
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
             อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
             อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
             อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
             อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต
             อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
             อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
             อาจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
             อาจารย์ ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์
             อาจารย์ พรพรม บุญพรม
             อาจารย์ อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
             อาจารย์ อรลักษณ์ พิชิตกุล (ลาศึกษาต่อ)
             อาจารย์ กนต์ธร ธรรมกุล
             อาจารย์ ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
             อาจารย์ นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
             อาจารย์ พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เป็นบุคคลากรคอยดูแลความเรียบร้อยในด้านการติดต่อประสานงาน งานเอกสาร งานสารบัญ และสนับสนุนกิจกรรมของสาขา

             นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา
             นางสาวสายฝน สิบพลกรัง
             นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท

ผู้ช่วยสอนและวิจัย

เป็นบุคลากรของสาขาวิชาที่มีหน้าที่คอยสนับสนุนด้านการสอนปฏิบัติการ การดูแลความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชา

             นายฐานันด์ ไกรสมภาค

ทำเนียบหัวหน้าสาขา

รายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วาระการทำหน้าที่ และผลงาน

ทำเนียบอดีตคณาจารย์

รายนามอดีตคณาจารย์ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชา และวาระการทำหน้าที่


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ทำเนียบหัวหน้าสาขา
ทำเนียบอดีตคณาจารย์ของสาขา