ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์
วาระ: 2536 - 2537


รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ
วาระ: 2538 - 2544


รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร
ชำนิประศาสน์

วาระ: 2545 - 2552


ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
วาระ: 2553 - 2556


อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย
วาระ: 2556-2558


ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์
วาระ: 2558-2561


รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร
ชำนิประศาสน์

วาระ: 2561-ปัจจุบัน
รักษาการแทนหนัาหน้าสาขา

 

 

ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
Assist.Prof.Dr.Jiraphon Srisertpol


    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น สาขาวิชาได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในเชิงประจักษ์ที่เป็นความภาคภูมิใจและบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการดำเนินงานของสาขาวิชา ทั้งนี้ความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้แสดงถึงความมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในภาพรวม และจากที่ผมได้เฝ้าดูการขับเคลื่อนของสาขาวิชามาตั้งแต่ต้น ผมมีความเชื่อมั่นว่า สาขาวิชาจะต้องพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาประเทศตามเป้าประสงค์ทุกประการ
    สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ผ่านมาอันเป็นผลจากกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และความสามัคคีของบุคลากรทุกคน ภายใต้คำว่า “ME family” สาขาวิชาจึงยืนหยัดได้อย่างเต็มภาคภูมิ และขออวยพรให้สาขาวิชาประสบความสำเร็จในก้าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ทำเนียบหัวหน้าสาขา
ทำเนียบอดีตคณาจารย์ของสาขา