การฝึกอบรมและขอรับบริการวิชาการ


      พันธกิจของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนอกเหนือจากงานด้านการจัดการเรียนการสอน และงานด้านการวิจัยแล้ว ยังมีงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปของหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ได้แก่
     การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์งานทางวิศวกรรม
     การใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ออกแบบงานทางวิศวกรรม
     การสร้างและออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์


โครงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม/ที่ปรึกษา

      สถานประกอบการที่มีความต้องการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตและของชิ้นงานให้ดีขึ้น หรือกำลังประสบปัญหาด้านงานวิศวกรรม กระบวนการผลิต หรือคุณภาพชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีคณาจารย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางวิศซกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ
     งานควบคุมระบบต่างๆ อาทิ ควบคุมการสั่น อุณหภูมิ และพารามิเตอร์ต่างๆ ตามที่ต้องการ
     งานสร้างต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ระบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และเครื่องจักรต้นแบบต่างๆ สำหรับสายการผลิต
     งานด้าน computer vision สำหรับใช้ตรวจสอบและตรวจจับในกระบวนการผลิตต่างๆ
     งานด้านการออกแบบ จำลองผล และวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ความแข็งแรงและการเสียรูปของ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักกล วิเคราะห์ระบบที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ของไหล วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
     งานด้านการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางลดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ
     งานด้านการทดสอบ การตกกระแทก สมบัติด้านกลศาสตร์วัสดุต่างๆ และสมบัติด้านโลหวิทยา
     งานให้คำปรึกษาด้านต่างๆ บนหลักวิชาการที่สถานประกอบการสามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาได้ทันที


ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบการกระจายอากาศในห้องโดยสาร HONDA FREED โดยศึกษาแนวทางการออกแบบขนาดและทิศทางของความเร็วภายในรถยนต์ที่ส่งผลให้ผู้ใช้รถรู้สึกสบาย เพื่อหาแนวทางในการออกแบบตำแหน่งการติดเครื่องปรับอากาศ ภายในรถยนต์ (โดย: อนุสรา ปัญญา, ยุวเรศ อายุยืน, อดิชัย ดวงแก้ว และ กีรติ สุลักษณ์, 2553)ลูกค้าและผู้ให้การสนับสนุน

      ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าช่วยดูแลและช่วยแก้ปัญหา จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษา ต่อสถานประกอบการชั้นนำต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ
     


การติดต่อประสานงาน

       สถานประกอบการที่มีความสนใจอยากหารือในประเด็นที่สนใจ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่หน้างาน การสร้างความร่วมมือในโครงการวิจัยร่วม ห้องปฏิบัติการวิจัย การขอใช้บริการห้องทดสอบ และความร่วมมือรูปแบบอื่นๆ สามารถประสานงานกับทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์ หรือทีมงานได้โดยตรงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044-224410, 044-224577, 044-224235
โทรสาร: 044-224613
มือถือ: 089-7656526 (กีรติ), 086-5848744 (ธีทัต), 085-7779655 (ชโลธร)
081-4319901 (จิระพล), 080-1685996 (อาทิตย์)


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


การประสานความร่วมมือกับสาขา
การฝึกอบรมและบริการวิชาการ
โครงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ลูกค้าและผู้ให้การสนับสนุน
การติดต่อประสานงาน