หลักสูตรปกติ

วิศวกรรมเครื่องกล
เป็นวิทยาการที่ศึกษาด้านการออกแบบ ควบคุม และผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางวิศวกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบและผลิต บนพื้นฐานเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เปิดการสอนในหลักสูตร
    ระดับปริญญาตรี (โปรแกรมปกติ)
    ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
    ระดับปริญญาโท
    ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะของการบูรณาการ ซึ่งรวบรวมความเป็นเลิศในองค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
เปิดการสอนในหลักสูตร
    ระดับปริญญาโท
    ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมยานยนต์
เป็นวิทยาการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการออกแบบ ผลิต และการประกอบยานยนต์ ผลิตบุคลากรสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยต์ ตามยุทธศาสตร์ การเป็นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค
เปิดการสอนในหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี (โปรแกรมปกติ)

วิศวกรรมอากาศยาน
เป็นวิทยาการที่ศึกษาการทำงานของระบบต่างๆ บนอากาศยาน เน้นด้านการดูแลอากาศยานทั้งการการวางแผนการซ่อม และการซ่อมบำรุงอากาศยาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินและการบินในภูมิภาค
เปิดการสอนในหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี (โปรแกรมปกติ)
    ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2559)


หลักสูตรเพื่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (นอกเวลา)

วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์
เป็นสหวิทยาการระหว่างวิศวกรรมเครื่องกลกับวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ และใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรม
เปิดการสอนในหลักสูตรนอกเวลา เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

    ระดับปริญญาตรี
    ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
เป็นสหวิทยาการทั้งทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมการจัดการ เน้นความเข้าใจด้านพลังงานอย่างครบวงจร การจัดการพลังงานและแปรรูปพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดการด้านพลังงาน
เปิดการสอนในหลักสูตรนอกเวลา เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

    ระดับปริญญาโท


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล(ปกติ)
วิศวกรรมเครื่องกล(ก้าวหน้า)
วิศวกรรมยานยนต์(ปกติ)
วิศวกรรมอากาศยาน(ปกติ)
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์(นอกเวลา)
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์(นอกเวลา)
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน(นอกเวลา)
ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล