หลักสูตรปกติ

วิศวกรรมเครื่องกล
เป็นวิทยาการที่ศึกษาด้านการออกแบบ ควบคุม และผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางวิศวกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบและผลิต บนพื้นฐานเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เปิดการสอนในหลักสูตร
    ระดับปริญญาตรี (โปรแกรมปกติ)
    ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
    ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
    ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
    ระดับปริญญาโท
    ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะของการบูรณาการ ซึ่งรวบรวมความเป็นเลิศในองค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
เปิดการสอนในหลักสูตร
    ระดับปริญญาโท
    ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมยานยนต์
เป็นวิทยาการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการออกแบบ ผลิต และการประกอบยานยนต์ ผลิตบุคลากรสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยต์ ตามยุทธศาสตร์ การเป็นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค
เปิดการสอนในหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี (โปรแกรมปกติ)

วิศวกรรมอากาศยาน
เป็นวิทยาการที่ศึกษาการทำงานของระบบต่างๆ บนอากาศยาน เน้นด้านการดูแลอากาศยานทั้งการการวางแผนการซ่อม และการซ่อมบำรุงอากาศยาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินและการบินในภูมิภาค
เปิดการสอนในหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี (โปรแกรมปกติ)
    ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2559)


หลักสูตรเพื่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (นอกเวลา)

วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์
เป็นสหวิทยาการระหว่างวิศวกรรมเครื่องกลกับวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ และใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรม
เปิดการสอนในหลักสูตรนอกเวลา เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

    ระดับปริญญาตรี
    ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
เป็นสหวิทยาการทั้งทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมการจัดการ เน้นความเข้าใจด้านพลังงานอย่างครบวงจร การจัดการพลังงานและแปรรูปพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดการด้านพลังงาน
เปิดการสอนในหลักสูตรนอกเวลา เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

    ระดับปริญญาโท


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล(ปกติ)
วิศวกรรมเครื่องกล(ก้าวหน้า)
วิศวกรรมยานยนต์(ปกติ)
วิศวกรรมอากาศยาน(ปกติ)
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์(นอกเวลา)
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์(นอกเวลา)
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน(นอกเวลา)
ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล