..........................................

แนะนำสาขา

ผลงานวิจัย

หลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

หน่วยงาน

ทำเนียบรุ่น

ติดต่อสอบถาม

 

 

     
   

 

ผศ. ดร . อุทัย มีคำ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์)

Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology)

Office room : A05, C02

Telephone : 0-4422-4430, 0-4422-4312

Email : umsut@g.sut.ac.th

 

 

ผศ. ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์

Ph.D. (Polymer Engineering)

Office room : C03

Telephone : 0-4422-4433

Email : yupa@g.sut.ac.th

 

 

ผศ. ดร. กษมา จารุกำจร

Ph.D. (Polymer Engineering)


Office room : C18

Telephone : 0-4422-4437

Email : kasama@sut.ac.th

 

 

ผศ. ดร . จันทิมา ดีประเสริฐกุล

Ph.D. (Macromolecular Science)


Office room : C14

Telephone : 0-4422-4434

Email : chantima@g.sut.ac.th

 

 

ผศ. ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์

Ph.D. (Macromolecular Science)


Office room : C17

Telephone : 0-4422-4439

Email : nitinat@sut.ac.th

 

 

ผศ. ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์

Ph.D. (Macromolecular Science)


Office room : C16

Telephone : 0-4422-4435

Email : wimonlak@sut.ac.th

 

 

ผศ. ดร . ปราณี ชุมสำโรง

Ph.D. (Polymer Science and Technology)


Office room : C19

Telephone : 0-4422-4438

Email : pthongnoi@sut.ac.th