..........................................

แนะนำสาขา

ผลงานวิจัย

หลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

หน่วยงาน

ทำเนียบรุ่น

ติดต่อสอบถาม

 

 

     
 

 

 

คุณธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ

(Tanatwalun phunjapho)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 044-224431 , โทรสาร : 044-224605

e-mail : kritiya@sut.ac.th