..........................................

แนะนำสาขา

ผลงานวิจัย

หลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

หน่วยงาน

ทำเนียบรุ่น

ติดต่อสอบถาม

 

 

     
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering

ชื่อปริญญา : ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมพอลิเมอร์ )

ชื่อย่อ : วศ. บ. ( วิศวกรรมพอลิเมอร์ )

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Polymer Engineering)

ชื่อย่อ : B.Eng. (Polymer Eng)

 

ลักษณะวิชาชีพ

ควบคุมการผลิตชิ้นงานพอลิเมอร์ในโรงงานการขึ้นรูปพอลิเมอร์

ออกแบบและคัดเลือกวัสดุ เพื่อการผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อให้ได้ผลกำไรและความปลอดภัยมากที่สุด

ออกแบบและควบคุมเครื่องมือสำหรับขบวนการผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ทั้งหมด

ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของการใช้วัสดุพอลิเมอร์ในกระบวนการผลิต

วิจัยและศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือขบวนการผลิตแบบใหม่

 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา

ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาทางด้านการศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรม พอลิเมอร์เพื่อให้ได้เป็นวิศวกร ที่มีคุณลักษณะสำคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกล่าวคือ มีทักษะมนุษย์ ทักษะการจัดการ ทักษะ ข้อมูล และทักษะเทคโนโลยี ในวิชาเฉพาะทางของวิศวกรรมพอลิเมอร์นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงวิทยาศาสตร์ของพอลิเมอร์ อาทิเช่น โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์และสมบัติทางกายภาพของ พอลิเมอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาที่ว่าด้วย การขึ้นรูปพอลิเมอร์ ซึ่งประกอบด้วย การขึ้นรูปวัสดุใช้งาน จำพวกถ้วยชาม ยางรถยนต์ ถังน้ำขนาดใหญ่ แผ่นดิสต์ เส้นใย แผ่นฟิล์ม และส่วนประกอบรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก เทคโนโลยีการใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกทั้งการศึกษาการนำพอลิเมอร์มาใช้เป็นวัสดุเชิงประกอบกับวัสดุจำพวกเซรามิกและโ ลหะโดยมุ่งเน้นถึงการใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง การใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ วงจรอิเลคทรอนิกส์ การทำสายพานและอื่น ๆ อีกมากมาย

 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในรายวิชาเคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีความอดทน มีความตั้งใจจริง สามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 182 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 37 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 43 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 52 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อสำหรับผู้จบการศึกษา

นักศึกษาที่จบการศึกษาสาขานี้ จะต้องเป็นวิศวกร ซึ่งสามารถทำงานในด้านการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้วัสดุพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการและสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต

 

ลักษณะงานที่ทำ

บัณฑิตที่จบการศึกษา จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับในหลายรูปลักษณะ เช่น

1. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก เช่น

- กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัล จำกัด (TPI) : เอกชน

- กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด (TPE): รัฐบาล

- บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC) : เอกชน

- บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี พอลิเมอร์ จำกัด (HMC) : รัฐบาล

- บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย : เอกชน

โรงงานผลิตสี กาวและวัสดุเคลือบฝัง

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น Goodyear, Bridgestone, General Motor และอื่น ๆ

โรงงานผลิตเส้นใย สิ่งทอ เช่น ไทเรยิน โพลิเอสเทอร์ เป็นต้น

โรงงานทำหนังเทียม

โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมแบบต่าง ๆ

หน่วยงานการศึกษาและวิจัยทางวัสดุศาสตร์ของรัฐบาล อาทิเช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ และอื่น ๆ