ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

    จากผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกระดับที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตกำลังคนในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมออกไปทำหน้าที่ออกแบบวางแผน
และควบคุมการดำเนินการในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย 

Docs

Full details about all template features can be found in comprehensive documentation package available for free download.

Free download

Go to top