หัวข้อโครงงาน                                   Resource Allocation in CDMA Systems

(ภาษาไทย)                                           การจัดการทรัพยากรในระบบซีดีเอ็มเอ

นักศึกษา                                               นายพิพัฒชัย ทีปกาสถิตคุณ                              รหัสนักศึกษา B4709985

นายโกวิทย์ หาญวิชา                                        รหัสนักศึกษา B4700364

ปริญญา                                                 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาที่                                   3/2550

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หัตถกรรม

 

 

บทคัดย่อ

 

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบ CDMA (Code Division Multiple Access) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการด้านเสียงและด้านข้อมูลในระบบกับความน่าจะเป็นในการที่จะทำให้ระบบใช้งานอยู่ได้ (Outage Probability) การพิจารณากลุ่มการบริการแบบหลายคลาสทั้ง CBR และ VBRรวมถึงการหาทรูพุท (Throughput ) ที่ทำให้ทรัพยากรที่มีในระบบอยู่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้ทำการนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิก โดยการเขียนโปรแกรม GUI (Graphic User Interface) ด้วย MATLAB