แหล่งทุนภายในประเทศ
แหล่งทุนภายในประเทศ
1. Asian Development Bank
2. Australian Centre for International Agricultural Research
3. Belguim
4. Denmark
5. East West Center (EWC)
6. Federal Republic of Geramany
7. International Atomic Energy Agency
8. International Bank for Reconstructionand Development (World Bank)
9. International Human Assistance Programme
10. Nagao Natural Environment Foundation
11. National Research Advisory Council
12. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
13. NETHERLANDS
14. NEW ZEALAND
15. Royal Norwegian Council for Scientificand Industrial Research
16. Sophia University
17. Southeast Asian Regional Centre for Agriculture
18. United National Department of Technical Co-operation for Development
19. U.S. Agency for International Development
20. The Matsumae International Foundation
21. International Foundation for Science (IFS)
22. The Third World Academy of Science (TWAS)
23. Third World Network of Scientific Organizations (TWNSO)
24. The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and The Third World Academy of Science (TWAS)
25. International Council for Science (ICSU) -TWAS-UNESCO
26. The Third World Academy of Science (TWAS)-UNESCO
27. Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF)
28. The Hitachi Scholarship Foundation
29. The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
30. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ร่วมกับ National Research Council (NRC)
31. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
32. อื่น ๆ