ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชการ
ของพนักงานสายวิชาการ และการนำเสนอผลงานไปเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปและลูกจ้าง สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากค่าความเข้มแข็งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

เกี่ยวกับเรา