แบบฟอร์มต่างๆ

        1 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

              ร้านพิมพ์เอกสาร ร้านบุญส่ง ก๊อปปี้ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ 088-581-4303
              ร้านโคราช มาร์เก็ตติ้ง คุณพิมรตา โทรศัพท์ 089-722-0041

        2 เอกสารประกอบการทำสัญญาโครงการวิจัยที่ได้รับทุกจากสำนักงบประมาณ (ผ่านวช.)

2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย
2.2  แผนการใช้จ่ายเงิน
2.3  เอกสารหมายเลข 6

2.4 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย IRD-02-2561 ใช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2        
2.5 
แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์วิจัย

        3 แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 2

3.1 ฟอร์ม  IRD-02-2561 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2
3.2 ฟอร์ม  รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2  
3.3 
ฟอร์ม สบวพ-ง-03 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2  
3.4 ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในระบบ NRIIS หัวข้อ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  พร้อมทั้ง Print  เอกสารในระบบ
3.5 ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
3.6 ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใช้กรณีเบิกค่าพาหนะเดินทาง)

บบฟอร์มเงินเข้มแข็งสำหรับสาขาวิชา

          4 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งงานวิจัย 
            4.1 FM-ENG-RES-01แบบคำของบประมาณค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (วิจัย) 
            ​4.2 
FM-ENG-RES-03แบบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย 
           ​ 4.3 
FM-ENG-RES-05แบบขออนุมัติเบิกเงินงานวิจัย 
            ​4.4 
FM-ENG-RES-07แบบฟอร์มใบยืมเงินเข้มแข็ง (วิจัย)  
            ​4.5 
FM-ENG-RES-09แบบฟอร์มใบคืนเงินเข้มแข็งวิจัยล่าช้า 

           5 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ
            5.1 FM-ENG-RES-02 แบบคำของบประมาณค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (บริการวิชาการ) 
            ​5.2 FM-ENG-RES-04 แบบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งบริการวิชาการ 
            ​5.3 FM-ENG-RES-06 แบบขออนุมัติเบิกเงินงานบริการวิชาการ 
            ​5.4 FM-ENG-RES-08 แบบฟอร์มใบยืมเงินเข้มแข็ง (บริการวิชาการ) 
            ​5.5 FM-ENG-RES-10 แบบฟอร์มใบคืนเงินเข้มแข็งบริการวิชาการล่าช้า

           แบบฟอร์มเงินเข้มแข็งสำหรับสถานวิจัย
           6 แบบฟอร์มสถานวิจัย (เข้มแข็งวิจัย)

                       6.1 FR-01ฟอร์มบันทึกเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)

                      6.2 FR-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
                      6.3 FR-07ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง
                      6.4 FR-08รับเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ วิจัย (สถานวิจัย)
                      6.5 FR-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นชอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
                      6.6 MR-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งวิจัยทุก 3 เดือนถึงเลขานุการกรรมการรคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
                      6.7 MR-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
                      6.8 MR-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักฯ (สถานวิจัย)

                     7 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

                      7.1 FS-01ฟอร์มบันทึกเงินบริการวิชาการแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)
                      7.2 FS-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ (สถานวิจัย)
                      7.3 FS-07​ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ 
                      7.4 FS-08รับเงินค่าความแข้งเข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ บริการวิชาการ (สถานวิจัย)
                      7.5 FS-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นขอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
                      7.6 MS-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งบริการวิชาการทุก 3 เดือนถึงเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
                      7.7 MS-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งบริการวิชาการ (สถานวิจัย)
                      7.8 MS-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักวิชา (สถานวิจัย)

8 แบบฟอร์มการรับรองเสนอผลงานวิชาการ
 แบบรับรองการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ
 


 


เกี่ยวกับเรา