แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม
          1 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

              ร้านพิมพ์เอกสาร ร้านบุญส่ง ก๊อปปี้ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ 088-581-4303
              ร้านโคราช มาร์เก็ตติ้ง คุณพิมรตา โทรศัพท์ 089-722-0041

          2 เอกสารประกอบการทำสัญญาโครงการวิจัยที่ได้รับทุกจากสำนักงบประมาณ (ผ่านวช.)

ข้อเสนอโครงการวิจัย
 แผนการใช้จ่ายเงิน
 เอกสารหมายเลข 6

 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย IRD-02-2561 ใช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2        
 
แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์วิจัย

          3 แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 2

 ฟอร์ม  IRD-02-2561 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2
 ฟอร์ม  รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2  
 
ฟอร์ม สบวพ-ง-03 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2  
 ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในระบบ NRIIS หัวข้อ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  พร้อมทั้ง Print  เอกสารในระบบ
 ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใช้กรณีเบิกค่าพาหนะเดินทาง)

          4 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งงานวิจัย

 FR-01ฟอร์มบันทึกเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)
 FR-02ฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค (ง002)
 FR-03ฟอร์มการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย
 FR-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
 FR-05ฟอร์มใบยืมเงินค่าความเข้มแข็ง
 FR-06ฟอร์มคืนเงินค่าความเข้มแข็งล่าช้า
 FR-07ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง
 FR-08รับเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ วิจัย (สถานวิจัย)
 FR-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นชอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
 MR-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งวิจัยทุก 3 เดือนถึงเลขานุการกรรมการรคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
 MR-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
 MR-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักฯ (สถานวิจัย)
 MR-04ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงคณบดีเบิกเงินวิจัย

5 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

 FS-01ฟอร์มบันทึกเงินบริการวิชาการแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)
 FS-02ฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภคบริการวิชาการ (ง002)
 FS-03ฟอร์มการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 FS-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ (สถานวิจัย)
 FS-05ฟอร์มใบยืมเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ
 FS-06ฟอร์มคืนเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการล่าช้า
 FS-07​ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 FS-08รับเงินค่าความแข้งเข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ บริการวิชาการ (สถานวิจัย)
 FS-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นขอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
 MS-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งบริการวิชาการทุก 3 เดือนถึงเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
​ MS-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งบริการวิชาการ (สถานวิจัย)
 MS-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักวิชา (สถานวิจัย)
 MS-04ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงคณบดีเบิกเงินบริการวิชาการ 

6 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ
 แบบรับรองการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ
 
 


 


เกี่ยวกับเรา