ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล 
 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
 
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม
 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีการฉุดลาก
 
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ

 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังพลังงาน เครื่องจักรกล และควบคุม    
 กลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์  

 หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี 
 หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล
 หน่วยวิจัยวิศวกรรมความรู้
 หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
 หน่วยวิจัยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ
 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและการขนส่งเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ
 หน่วยวิจัยนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรม

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  ผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
และทีมวิจัย ในโอกาสได้รับรางวัล
 Silver Award  จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
2nd GCIC, 46th National and 9th International Graduate Research Conference "งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสังคม"
 (Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability)
จากผลงานวิจัย HempcreteและHemp Concrete ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่