หน่วยวิจัยนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรม
         หน่วยวิจัยนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนา "Carbon Fiber and Reinforce Plastics: The ERA of Thailand 4.0" วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวรอ์ไซด์ กรุงเทพฯ และวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด จ.สมุทรปราการ
        โดยมีวัตถุประงค์เพื่อมุ่นเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรม ซึ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประยุกต์จากงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรมในประเทศให้เจริญเติบโตต่อไป ทั้งยังก้าวสู่ตลาดสากลได้อย่างเท่าเทียมกันกับนานาอารยประเทศอีกด้วย
 

 

 

          ทำบันทึกข้อตกลงกับ บ.เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ในเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ผนังมวลเบาแบบแซนด์วิช โดยใช้โฟมพอลิยูเรเธน เสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว" งบประมาณ 577,900 บาาท
          ทำบันทึกข้อตกลงกับ บ.บางกอกสปริงอินดัสเตรียบ จำกัด ในเรื่อง "การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน" (กุมภาพันธ์ 2560)

เกี่ยวกับเรา