ข้อมูลสำหรับบัณฑิตศึกษา

     ข้อมูลสำหรับบัณฑิตศึกษา       

      -   เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิยานิพนธ์    
          ใช้กับนักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2554 เป็นต้นไป online 

 
   แบบฟอร์มประวัติมหาบัณฑิต 
     -  ตัวอย่าง แบบฟอร์มสำหรับประกอบการยื่นขอจบการศึกษา (ใบปะหน้า)   
     -  แบบฟอร์มสำหรับประกอบการยื่นขอจบการศึกษา (ใบปะหน้า)      
     -  แบบฟอร์มประวัติมหาบัณฑิต(CV) 
     -  แบบฟอร์มประวัติดุษฏีบัณฑิต (CV)
     -  เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (แบบเดิม) online

    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการส่งทบ.20
 ทบ20กรณีมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนเดียว
  ทบ.20กรณีมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์2คนชื่อวิทยานิพนธ์ยาว
  ทบ.20กรณีมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์2คนชื่อวิทยานิพนธ์สั้น
  บทคัดย่อภาษาไทยกรณีมีทึปรึกษาคนเดียว
  บทคัดย่อภาษาอังกฤษกรณีมีที่ปรึกษา2คน
  บทคัดย่อภาษาไทยกรณีมีที่ปรึกษา2คน
  แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 1 ปี
  แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 1 ปี
  แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 2 ปี
  แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 2 ปี
 
     การเขียนวิทยานิพนธ์
  รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ 
  หน้าปกภาษาอังกฤษ 
  หน้าปกภาษาอังกฤษ-กรณีวิจัยล้วน
  หน้าปกภาษาไทย 
  หน้าปกภาษาไทย-กรณีวิจัยล้วน
  หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ
  หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ - กรณีวิจัยล้วน
  หน้าอนุมัติภาษาไทย
  หน้าอนุมัติภาษาไทย - กรณีวิจัยล้วน
  หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
  การเริ่มบทใหม่ 
  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และซีดีรอม

     คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
        
ตัวอย่างรายละเอียดรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง                
  01 หน้าปกภาษาไทย
  02 หน้าปกอังกฤษ
  03 หน้าอนุมัติภาษาไทย
  04 หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ
  05 บทคัดย่อภาษาไทย
  06 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  07 กิตติกรรมประกาศภาษาไทย
  08 กิตติกรรมประกาศภาษาอังกฤษ
  09 สารบัญภาษาไทย
  10 สารบัญภาษาอังกฤษ
  11 appendices
  12 สารบัญตารางภาษาไทย
  13 สารบัญตารางและรูปภาษาอ้งกฤษ
  14 สารบัญรูปภาษาไทย
  15 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ภาษาไทย) 
  16 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
  17 รายการอ้างอิง (ภาษาไทย) 
  18 รายการอ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) 
  19 ภาคผนวก ก
  20 ภาคผนวก ข
  21 ประวัติผู้เขียน (ภาษาไทย)
  22 ประวัติผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) 
  23 ระยะห่างรูปภาษาไทย 
  24 ระยะห่างรูปภาษาอังกฤษ
  25 ระยะห่างระหว่างสมการภาษาไทย
  26 ระยะห่างระหว่างสมการภาษาอังกฤษ
  27 ตารางภาษาไทย
  28 ตารางภาษาอังกฤษ
  29 บทที่ 1 (ไทย) 
  30 บทที่1 (อังกฤษ)
  31 การจัดเลขหน้า
  ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
  แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (download ทบ20, ทบ21, ทบ22, ทบ23)
  ภาคผนวก ค-ช
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาไทย) ฉบับที่ 1  
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ฉบับที่ 1
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ฉบับที่ 2
  ตัวอย่าง Thesis ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ )ฉบับที่ 3
  ขั้นตอนการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ผลการตรวจวิทยานิพนธ์

     แบบฟอร์มการขอทุนบัณฑิตศึกษา 

เกี่ยวกับเรา