ข่าวประชาสัมพันธ์ 

     ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล 
 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
 
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม
 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีการฉุดลาก
 
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ
 กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังพลังงาน เครื่องจักรกล และควบคุม    
 กลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์  

 หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี 
 หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล
 หน่วยวิจัยวิศวกรรมความรู้
 หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
 หน่วยวิจัยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ
 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและการขนส่งเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ
 หน่วยวิจัยนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรม

 
 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ปี 2561
  สุดยอดงานวิจัยเพื่อสังคม ผลลงานคณาจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ขอเชิญติดตามชมทาง NBT 
                        

 
   เปิดตัวเรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุงลำแรก 
ภูมิภาค        20 พ.ย. 2017 17:08:13
นครราชสีมา 20 พ.ย.- มทส.เปิดตัวนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง”  ตอบโจทย์การใช้งานในแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่และพื้นที่จำกัดได้สำเร็จ พร้อมจดสิทธิบัตรแล้ว

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานแถลงผลงานวิจัย “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” วันนี้ (20 พ.ย.) ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.ว่า นักวิชาการทีมวิจัยทั้งจากวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล และอีกหลายฝ่ายร่วมกันศึกษาวิจัยคลื่นอัลตราโซนิคในย่านความถี่ที่เหมาะสมในการกำจัดลูกน้ำยุงได้สำเร็จ โดยไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ไม่ทำลายหรือสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 กระทั่งประสบความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าฯ  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยภายในวังสระปทุม ถือเป็นอีกผลงานวิจัยและนวัตกรรมหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี โทรศัพท์ 0 4422 4825


 

รศ.เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงคลื่นอัลตราโซนิค ระบบ 1 หัวจ่าย ที่ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยในปี 2553 และนำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้งานกว่า 200 เครื่อง พบว่าการใช้งานยังมีพื้นที่เป็นข้อจำกัด อาทิ แหล่งน้ำขังขนาดใหญ่และท่อระบายน้ำ จึงได้พัฒนางานวิจัยโดยสร้างเรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุงให้มีสมรรถนะครอบคลุมและเหมาะสมในการใช้งาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้ระยะเวลาออกแบบและสร้างชิ้นงาน 6 เดือน
 

 
 

ด้าน รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถาบันวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสกัดกั้นการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะได้เป็นอย่างดี ส่วนต้นทุนการผลิตต่อลำประมาณ 100,000 บาท ตัวเรือเป็นไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ระบบขับเคลื่อนใช้หลักการ Thrust Vectoring เป็นการควบคุมทิศทางของแรงขับโดยตรง ไม่ใช้หางเสือ เพื่อให้เรือสามารถเลี้ยวมุมแคบได้ดี รัศมีวงเลี้ยว 1 เมตร การควบคุมเรือทำได้ทั้งแบบบังคับเอง (manual) ผ่านรีโมทคอนโทรล และแบบอัตโนมัติ.-จากสำนักข่าวไทย
เขียนโดย Administratorวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16:01 น.

  Suranaree University of Technology 
“สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ" งานวิจัยเพื่อคนไทย ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 13.35 น. 
โดยมี รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ร่วมรายการ
ดำเนินรายการโดย คุณวิศาล ดิลกวณิช และ คุณสุนทรี อรรถสุข