ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
 
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม
 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีการฉุดลาก
 
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ
 กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังพลังงาน เครื่องจักรกล และควบคุม    
 กลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์  

 หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี 
 หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล
 หน่วยวิจัยวิศวกรรมความรู้
 หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
 หน่วยวิจัยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและการขนส่งเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ
 หน่วยวิจัยนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรม

         ผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เขียนโดย Administratorวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16:01 น.

    ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข รับรางวัล Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus
     ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับ Certificate for Highly Cited Research จากบทความวิจัย เรื่อง "Jet grouting with a newly developed technology: The Twin-Jet method" ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Engineering Geology (Quartile​ I, ISI) ปี 2013 โดยได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุดฐานข้อมูล scopus ในการคำนวณการอ้างอิงระหว่างเดือน ม.ค. 2014- มิ.ย. 2016 
     
 
         ทั้งนี้ จำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิง  ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของนักวิจัยหรือผลงานวิจัยจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ (Impact) ในการถูกนำไปใช้ หรือการมีอิทธิพลต่อผลงานวิจัยของคนอื่น ยิ่งมีจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงมาก ก็เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าบทความนั้นได้รับความนิยมและได้รับการอ่านจากนักวิจัย มากเช่นกัน
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

      นอกจากนั้น ในปัจจุบันการอ้างอิง (Citations: research influence)  ได้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญใน 5 ปัจจัย สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) โดยมีค่าน้ำหนักถึง ร้อยละ 30  ดังนั้น การที่จะผลิตผลงานวิจัยเพียงเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จึงยังไม่เพียงพอ แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคุณภาพของผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับ การตี พิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงและมีอัตราการอ้างอิงสูง (Journal Impact Factor)  เพื่อให้บทความ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการอ้าง อิงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบทความวิจัยของศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เรื่อง "Jet grouting with a newly developed technology: The Twin-Jet method" ได้รับการนำไปอ้างอิงต่อถึง 42 documents ด้วยกันจึงได้รับมอบรางวัลดังกล่าว อันแสดงถึงคุณภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ว่า อยู่ในมาตรฐานระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด” โดย สามารถใช้สร้าง เซนเซอร์อาร์เรย์สูงสุด 8x8 จุดวัด มีระบบจ่ายสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ และโฟลว์เซลล์มีจำนวน ช่องไหลมากที่สุดสามารถใช้ทดสอบสารตัวอย่างพร้อมกันได้สูงสุด 8 สารตัวอย่างต่อเซนเซอร์ชิพ เหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบและสร้าง Biosensor arrays (Protein sensor array หรือ DNA sensor arrays) รวมทั้งการศึกษาด้าน Biomolecular interaction analysis แบบ High throughput ของคู่ โมเลกุลอื่น ๆ ปัจจุบันเครื่องมือนี้ได้ติดตั้งและใช้งานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา Sensor surfaces ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านการพัฒนาพื้นผิวสำหรับใช้ในไบโอเซนเซอร์ และการพัฒนาไบโอเซนเซอร์อาร์เรย์ สำหรับใช้งานทางการแพทย์และการเกษตร ที่มีศักยภาพนำไปใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา Surface Chemistry/Sensor Surfaces/Biosensors ทำให้มีจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาดัง กล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งนี้รางวัลระดับดีเด่นได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท


    ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ประหยัดพลังงาน สำหรับ Big Data จาก มทส. SUT Aiyara Cluster