ข่าวประชาสัมพันธ์
 ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
  
กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังพลังงาน เครื่องจักรกล และควบคุม
  หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล
  
หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี 
 

วิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  เครื่องฆ่ามอดข้าว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชาย ทองโสภา 
   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอินกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงความเป็นมาและหลักการทำงานของเครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูง ว่า “ในปัจจุบันวิธีการฆ่ามอดข้าวที่ใช้อยู่จะใช้สารเคมีในการรมเพื่อกำจัด โดยสารที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ เมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) และฟอสฟิน (Phosphine) ถึงแม้ว่าเมทิลโบรไมด์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่ามอดข้าว แต่มีแนวโน้มถูกให้ยกเลิกจากหลายเหตุผล อาทิ การต้านทานยาของมอดข้าว การตกค้างของสารเคมี และความเป็นพิษของสารเคมีต่อผู้ใช้และผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นตัวการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันหลายประเทศได้มองหาทางเลือกทดแทนการใช้สารเคมี เช่น การใช้การควบคุมระดับออกซิเจนด้วยก๊าซอื่น ๆ อาทิ ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการฉายรังสี เพื่อให้มอดข้าวขาดอากาศตายหรือใช้สมุนไพรอบ เป็นต้น แต่การใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ผ่านมาไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องมากนักจากอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มีราคาสูง สิ้นเปลืองพลังงานมากและการออกแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน ปัจจุบันอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้มีความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน จากการศึกษาพบว่าการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นความถี่ วิทยุนั้น ในอดีตเป็นการให้ความร้อนแก่สารอโลหะต่าง ๆ และจะใช้หลอดกำเนิดคลื่นความถี่ ( Electron Tube ) เป็นตัวสร้างสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งหลอดกำเนิดคลื่นความถี่นี้มีข้อเสียในหลายด้านทั้งอายุการใช้งานที่ต่ำ สูญเสียกำลังไฟฟ้ามาก มีราคาแพง ยุ่งยากในการใช้งานแตกหักได้ง่าย

ในการประดิษฐ์เครื่องฆ่ามอดข้าวดังกล่าวนี้ ได้นำวิธีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นความถี่วิทยุมาใช้ในการออกแบบวงจร สร้างคลื่นความถี่โดยใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แทนการใช้หลอดกำเนิดคลื่นความถี่ ในการสร้างเครื่องฆ่ามอดข้าวที่ประหยัดกำลังไฟ ออกแบบได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดกำเนิดคลื่นความถี่ ขนาดเล็กกะทัดรัด ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ยังไม่มีการออกแบบด้วยวิธีการนี้ ทั้งสามารถนำมาทดแทนการใช้สารเคมีในการฆ่ามอดข้าวเหมาะกับอุตสาหกรรมข้าวไทย เป็นทางเลือกในการลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปขยายผลต่อยอดในอุตสาหกรรมข้าวไทยได้เป็นอย่างดี การเดินเครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูง สามารถใช้ได้ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยสามารถทำงานได้มากกว่า 50 ตัน ต่อวันทั้งนี้มีการออกแบบระบบไซโลการไหลของข้าวร่วมกับ ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการเทคโนธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถผลิตได้เองในประเทศทุกชิ้น โดยได้ทำการออกแบบวงจรให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าความถี่และกำลังงาน ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของมอดข้าวและปริมาณของข้าวที่ไหลผ่านระบบ โดยใช้เวลาเพียง 2 วินาที ในการให้ข้าวที่มีมอดข้าวไหลผ่านส่วนของวงจรสร้างสนามคลื่นความถี่สูงของเครื่องฆ่ามอดข้าว สามารถฆ่ามอดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้ข้าวเสียหาย รวมถึงเป็นการอบไล่ความชื้นและฆ่าเชื้อราได้อีกด้วย นอกจากนี้เทคนิควิธีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ในหลากหลายด้าน เช่น การอบไล่ความชื้นของเนื้อไม้ การอบเพิ่มอุณหภูมิสารอโลหะต่างๆเช่นพลาสติก เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นผลงานในครั้งนี้เป็นผลงานที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเพื่อแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอาชีพการปลูกข้าวและการส่งออกซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศอย่างแท้จริง

  ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง (High Performance Engineered Woods)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย มีคำ  สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ประหยัดพลังงาน สำหรับ Big Data จาก มทส.  SUT Aiyara Cluster  


    
 
บัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับเรา