ความหมายของงานประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา1 หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากได้ดำเนินการตามระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้วจะทำให้เกิด

ความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี 3 ประการ คือ
> มีความเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
> มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสม
กับการเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
> มีคุณธรรมและจริยธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน
อุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการดำเนินการโดยใกล้ชิด

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น การดำเนินการจะยึดหลักการของการให้เสรีภาพ ทางวิชาการ (Academic Freedom)
และความมีอิสระในการกำหนดแนวทางใน การบริหารและดำเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายใน
สถาบันอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าระบบการประกันคุณภาพ
ที่ได้กำหนดขึ้น จะเป็นไปตามหลักการที่ว่า หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจาก
ภายนอกแล้ว คุณภาพของบัณฑิตก็จะดีด้วย

ที่มา : http://web.sut.ac.th/qa/