ตัวบ่งชี้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับผลการดำเนินงานของสำนักวิชาโดยรวม เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชามีผลเป็นดังนี้
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 6 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี