โครงสร้างองค์กรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

or-chart

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการได้แก่ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 16 สาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย และกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ จำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการโดยตำแหน่ง โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี คณะผู้บริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 16 สาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย (เทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา) และหัวหน้าสำนักงานคณบดี สาขาวิชา เป็น หน่วยบริหารวิชาการ (เทียบเท่าระดับภาควิชา) ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาในสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 11. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
 12. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 13. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 14. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 15. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 16. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถานวิจัย เป็นหน่วยงานกลางของสำนักวิชาฯ มีหัวหน้าสถานวิจัยเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับเทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา ให้บริการทุกด้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อันได้แก่ ฐานข้อมูลการวิจัย การประสานแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ในสังกัดสำนักวิชาฯ
สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยสนับสนุนกลางที่ขึ้นตรงต่อคณบดีและรองคณบดีทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยภายใต้รูปแบบการบริหาร แบบรวมบริการประสานภารกิจ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ และด้านบริหารการเงินงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ และงานประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีภารกิจ 5 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการผลิตบัณฑิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีการเปิดสอนหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 จำนวน 57 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร ดังตารางแสดงหลักสูตรที่เปิดสอนจำแนกตามระดับการศึกษา

ชื่อหลักสูตร ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
1 วิศวกรรมการผลิต
2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
3 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 วิศวกรรมเคมี
6 วิศวกรรมเครื่องกล
7 วิศวกรรมเซรามิก
8 วิศวกรรมโทรคมนาคม
9 วิศวกรรมพอลิเมอร์
10 วิศวกรรมไฟฟ้า
11 วิศวกรรมโยธา
12 วิศวกรรมโลหการ
13 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
14 วิศวกรรมอุตสาหการ
15 เทคโนโลยีธรณี
16 วิศวกรรมยานยนต์
17 วิศวกรรมอากาศยาน
18 วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
19 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
20 วิศวกรรมธรณี
21 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
22 การจัดการพลังงาน
23 การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
24 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โฟตอนนิกส์

รวม 21 19 17
รวมจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 57

 

วิสัยทัศน์ สววศ: สถาบันวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน
Institute of Engineering : Leading Engineering Institute in ASEAN
พันธกิจ 1.     ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2.     วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3.     ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น
4.     ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.     ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัฒนธรรมองค์การ ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด
ค่านิยม E: Ethic & Excellent
N: Network of the Nation
G: Good Governance
S: Smart and Strength
U: Unique in Unity
T: Talent & Trustworthy