process

ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

———————–

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขเอกสาร องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามขั้นตอน ดังนี้

  1. สำนักวิชาฯ ส่งเอกสาร องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ที่คณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขส่งคืนไปยังหลักสูตรเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
  2. หลักสูตรแก้ไของค์ประกอบที่ 1 ตามข้อสังเกตของคณะทำงานกลั่นกรองฯ แล้วให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ลงนามให้เรียบร้อย
  3. หลักสูตรส่งเอกสารเสนอให้คณบดีลงนาม
  4. หลักสูตรนำองค์ประกอบที่ 1 รวมในเล่มรายงานการประเมินตนเองและจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
  5. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารในการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยอาจจะดำเนินการส่งเอกสารตรวจประเมินไปพร้อมเล่มรายงานการประเมิน หรือจัดส่งในภายหลัง ซึ่งเลขานุการฯ เป็นผู้ประสานงาน (เอกสารสำหรับการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ทั้งนี้ สำนักวิชาจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับหลักสูตร ดังนี้

  1. สำนักวิชาจะส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ทุกหลักสูตร
  2. สำนักวิชาจะออกหนังสือเชิญคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินให้ทุกหลักสูตร
  3. สำนักวิชาจะจัดทำกำหนดการให้เป็นข้อมูลกลางสำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ส่งกำหนดการตรวจประเมิน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนกำหนดการของแต่ละหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โปรดแจ้งให้สำนักวิชาทราบด้วย
  4. สำนักวิชาจะดำเนินการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับทุกหลักสูตร
  5. สำนักวิชาจะเตรียมค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการทุกหลักสูตร

อนึ่ง ขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหาก ต้องดำเนินการส่วนอื่นๆ สำนักวิชาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา สววศ. หมายเลขโทรศัทพ์ 4727

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ <<<ดาวน์โหลด>>>