C.4

Download แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ C.4

 ******คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ C.4******

ตัวบ่งชี้ที่ C.4              :         ผลงานของผู้เรียน 

                                        (AUN QA 11.4) 

                                         

นิยามคำศัพท์              :        

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา

หมายเหตุ : การเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานของผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา ให้รวมถึงผลงานที่ทำร่วมกับอาจารย์ประจำและนักวิจัย