งานบริการวิชาการและปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการและงานปรับแปลงถ่ายทอด
–  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 5634(1)/ว 16 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม และการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
–  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน
–  ศธ 5634(1)/ว 41 บันทึกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อจัดทำประกันคุณภาพ

การเข้าสู่แบบฟอร์ม **ไตรมาสที่ 3 (มกราคม – มีนาคม) **(สิ้นสุดระยะเวลาการกรอกข้อมูลออนไลน์)
1.แบบฟอร์มออนไลน์งานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558 ไตรมาสที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2559)  ข้อมูลชุดที่ 1
2.แบบฟอร์มออนไลน์งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 ไตรมาสที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2559)  ข้อมูลชุดที่ 2

Download ข้อมูลงานบริการวิชาการ และงานปรับแปลงถ่ายทอด
Download งานบริการวิชาการ
Download  แบบปรับแปรง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
Download ข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

การสมัคร Gmail ขอมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ที่นี่ http://web.sut.ac.th/ccs/unc/#​   เมนู Register – E-mail Account

หมายเหตุ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เพื่อให้ งานประกันคุณภาพ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งข้อมูลต่อไป หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน ท่านสามารถติดต่อผู้ดูแล คุณสาวิตรี โทร.4727 E-mail sawitree_eng@sut.ac.th