ยินดีต้อนรับสู่งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

englogo        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2553 ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อกำหนดในการรวมทั้งสองสำนักวิชาดังกล่าวและสำนักวิชาวิศวกรรมเกษตรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าด้วยกัน รวมทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา จัดตั้งเป็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสำนักวิชา 1 ใน 7 สำนักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (คำว่า สำนักวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทียบเท่าคำว่า คณะ ในมหาวิทยาลัยทั่วไป)โดยมี คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ ซึ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

bn110907วิสัยทัศน์
“สถาบันวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน”
Leading Engineering Institute in ASEAN

 

 

 

ค่านิยม

– ใฝ่รู้
– ทำงานเป็นทีม
– อาสากิจเพื่อส่วนรวม
– มีความเป็นสากล
– มุ่งเน้นความสำเร็จ
– การจัดการเพื่อนวัตกรรม

พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ