สถานะบทความแยกตามสาขา และกำหนดการนำเสนอบทความ  
 

กำหนดการนำเสนอบทความการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 (4/05/52)

แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้นำเสนอบทความ (28/04/52) <<กรุณากรอกแล้วส่งข้อมูลกลับ

แผนที่การเดินทาง (30/04/52)

สถานะบทความแยกตามสาขาวิชา (27/04/52)

1. วิศวกรรมโครงสร้าง - Structure Engineering (STR)
2. วิศวกรรมการบริหารการก่อสร้าง - Construction Engineering and Management (CEM)
3.
วิศวกรรมปฐพี - Geotechnical Engineering GTE)
4. วิศวกรรมขนส่งและจราจร - Transportation and Traffic Engineering (TRP)
5. วิศวกรรมแหล่งน้ำ - Water Resource Engineering (WRE)
6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - Environmental Engineering (ENV)
7.
 วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง - Construction Material Engineering (MAT)
8.
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ - Survey and Geographic Information System Engineering (SGI)
9.
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน - Infrastructure Engineering (INF)

- กรุณาตรวจสอบสถานะบทความของท่าน หากบทความใดมีสถานะที่ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อคุณสุกัญญา พิทักษ์วาปี โทร 044-2244201 หรือทางอีเมลล์ pituk@sut.ac.th เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
- บทความแต่ละเรื่องต้องมีผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งท่าน โดยไม่ซ้ำกับบทความอื่น
- บทความที่ยังไม่มีผู้ลงทะเีบียน กรุณาติดต่อลงทะเบียนโดยด่วน มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม

- การนำเสนอบทความวิชาการใช้เวลา 12 นาที คำถาม/คำตอบ 3 นาที นำเสนอโดยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 สำหรัับผู้ที่เตรียมไฟล์จาก Microsoft Powerpoint 2007 ให้เลือก save as เป็นไฟล์ Microsoft Powerpoint 2003 ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้