อาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา (ปู)
Arphornphun Sri-akarawitthaya
ประวัติย่อ

     เกิดวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม - (วันแรงงานแห่งชาติ) ที่โรงพยาบาลสวนหม่อน อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน (เป็นคนที่ 2) เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา ชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิตปทุมธานี ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สววศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

การศึกษา

2535 มัธยมปลาย (สายวิทย์-คณิต) โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
2538 ปริญญาตรี (การบริหารอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

     ติดต่อ
     โทรศัพท์: 044-224410
     โทรสาร: 044-224613
     อีเมล์: arphorn@sut.ac.th
     ความเชี่ยวชาญ
      - การสอนงาน (Coaching)
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.

ประวัติการทำงาน

2539 – ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2541 – ปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนงาน แก่พนักงานสายปฏิบัติการ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงาน
• ด้านการฝึกสอนงาน
2541-2545
นางสาวทัศนีย์ ทิพย์สาคร (โอนไปปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)
2550-2455
นางสาวกัสกร ต่อชีพ (โอนไปปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
2552-2455
นางสาวสายฝน สิบพลกรัง (โอนไปปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี สววศ.)
2554-2456
นางสาวจริยาพร ศรีวิไลลักษณ์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล งานบัณฑิตศึกษา)
2547-2549
นางวันเพ็ญ สืบสาย (โอนไปปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
2547-2549
นางสาวฉัตรแก้ว เอี่ยมสะอาด (โอนไปปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี สววศ.)
2547-2549
นางสาวอักษรา สุขรักษ์ (โอนไปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
2548-2549
นางสาววรดนู วรวัฒนะ (ลาออกประกอบอาชีพส่วนตัว)
2548-2549
นางสาวดารารัตน์ พระเวทบรินรักษ์ (ลาออกประกอบอาชีพส่วนตัว)
   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ทำเนียบหัวหน้าสาขา
ทำเนียบอดีตคณาจารย์ของสาขา