ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
Dr.Chalothorn Thumtae
ประวัติย่อ

เกิดที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ที่ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านเกาะแก้วและโรงเรียนบ้านเจ้าเณร ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนวิสุทธรังษี และมัธยมปลายที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี สอบเอ็นทรานซ์ (ในสมัยนั้น) เข้าเรียนต่อปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เมื่อปี 2539 เป็นนักศึกษารุ่นที่ 4 จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อปี 2543 จากนั้นเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเวลา 2 ปี หลังจบการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส่วนระบบปรับอากาศของอาคารผู้โดยสารที่ใช้การเดินท่อน้ำเย็นฝังพื้น ในปี 2546 ได้เข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาในอีก 2 ปีถัดมา จากนั้นได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี 2549 ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบกังหันลม โดยมีความร่วมมือกับ Technical University of Denmark หลังจบการศึกษาในปี 2552 ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทแอพพลิแคด ในตำแหน่งวิศวกรเทคนิคเป็นเวลา 1 ปี และกลับมาทำงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) 1 ปี จึงบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทส จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อ
     โทรศัพท์: 044-224556
     โทรสาร: 044-224613
     อีเมล์: chalothorn@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
      - กังหันลม และ ใบพัด
      - คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
      - CFD/ FEM/ CAE
      - การเผาไหม้
      - เครื่องยนต์สันดาปภายใน
      - อากาศยานไร้นักบิน (UAV)

การศึกษา
2543วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2545วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2552วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ประวัติการทำงาน
2546 – 2549 อาจารย์ประจำ และหัวหน้าสาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2552 – 2553 วิศวกรเทคนิค บริษัทแอพพลิแคดจำกัด
2553 – 2554 นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2554 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รางวัล/เกียรติบัตร
(1)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ตู้โทรคมนาคมประเภทติดตั้งนอกอาคาร (29 พฤศจิกายน 2547) โดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เอ แอล ที อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
(2)บทความดีเด่น สาขา Energy Technology and Management ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่26 บทความเรื่อง ผลของความเร็วลมและความเบ้สถิติลมต่อธุรกิจกังหันลมในประเทศไทย (26 ตุลาคม 2555)


ผลงาน
• โครงการวิจัย


(1) โครงการ กังหันลมแกนตั้งแบบใบบิด 360 องศา/ สนับสนุนโดย: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ งบประมาณ 400,000 บาท/ หน้าที่: นักวิจัย

(2) โครงการพัฒนากังหันลมเชิงพาณิชย์ชนิดแกนขอนขนาด 250 kW ออกแบบสำหรับความเร็วลมต่ำในประเทศไทย/ สนับสนุนโดย: MTEC/ 2552–2554/ งบประมาณ 49 ล้านบาท/ หน้าที่: นักวิจัย

(3) โครงการ The shape optimization design of HSA base plate in ball swaging process Principal/ สนับสนุนโดย: Western Digital, Co., Ltd. (Bangpra-In)

• บทความ/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
(1)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., "Improved wall-damping function for the k-w SST turbulence model for the prediction of flows through wind turbines" The 5th Conference on Energy Network of Thailand. 29 April–1 May 2009. Naresoun University
(2)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., The Design of Horizontal Axis Wind Turbines using a Combination of Theoretical and Numerical Methods, The 23 rd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 4–7 November, 2009. Chengmai
(3)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., Improved turbulence Models for the Prediction of Flows through Wind Turbines, The 23 rd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 4–7 November, 2009. Chengmai
(4)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., ‘SuWiT’ a Program for the Design and Evaluation of Wind Turbines, The 4 th Conference on Energy Network of Thailand, 14-16 May 2008, Nakorn Pathom
(5)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., Comparisons of Stall Delay Models for the Design and Evaluation of Wind Turbines, The 22 nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 15-17 October 2008, Pathumthani.
(6)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., Optimal Blade Shape Design of Wind Turbine for Thailand Using Strip Theory , The 3 rd Conference on Energy Network of Thailand. Bangkok, 2007.
(7)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., Appropriate Domain Size for Numerical Simulation of Horizontal-Axis Wind Turbines, Horizontal Axis Wind Turbine, The 21 st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, Chonburi, 2007.
(8)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., CFD Simulation of Horizontal Axis Wind Turbine in Steady State Condition, The 2 nd Conference on Energy Network of Thailand. 27-29 July 2006, Nakorn Ratchasima
(9)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., Numerical Simulation of Flow over Twisted-Blade, Horizontal Axis Wind Turbine, The 20 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. 18–20 October 2006, Nakorn Ratchasima
(10)Thumthae, C., Techopisanvong, I., and CHAROENPHONPHANICH, C., Simulation of Jet Characteristics in Natural Gas Direct Injection Engine, The 16 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 14-16 October 2002, Phuket
(11)Petchkul, S., Thumthae, C., Kampanyim, P., และ CHAROENPHONPHANICH, C., Simulation of Air Conditioning in Large Building Using Radiant Floor Cooling and Stratification, The 16 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand , 14-16 October 2002, Phuket
(12)Thumthae, C., Sangkasem, C., and CHAROENPHONPHANICH, C., Study of Fuel Assisted Injection in a Direct Injection Diesel Engine by Kiva3V_lite, The 17 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 15-17 October 2003, Prachinburi
(13)Deerod, K., Thumthae, C., Pinsophon, U., and CHAROENPHONPHANICH, C., Control Strategy of Radiant Floor Cooling System, The 17 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 15-17 October 2003, Prachinburi
(14)Thumthae, C., and CHAROENPHONPHANICH, C., Numerical evaluation of homogeneous charged combustion in SI-CNG engines, The 18 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 18-20 October 2004, Khonkhan
(15)Sangkasem, C., and Thumthae, C., Design and Development of Clothes Dryer by Heat Pump of Air Conditioner, The 1 st Conference on Energy Network of Thailand, 11-13 May 2005, Chonburi.
(16)Thumthae, C., and Tritipsatit, T., Numerical Investigation of Turbulence Induce Flame Propagation in SI Engine, The 19 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 19-21 October 2005, Phuket
(17)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., "Optimum Blade Profiles for a Variable-Speed Wind Turbine in Thailand’s Wind Regime" The 7 th Conference on Energy Network of Thailand, 3-5 May 2011, Phuket, Thailand.
(18)Tangtonsakulwong, J., Thumthae, C., and Chitsomboon, T., Single-Helix Vertical-Axis Wind Turbine: A Numerical Study, The 7 th Conference on Energy Network of Thailand, 3-5 May 2011, Phuket, Thailand.
(19)Thumthae, C., and Chitsomboon, T.," Optimal Pitch for Untwisted Blade Horizontal Axis Wind Turbine" the 2 nd Joint International Conference on Sustainable Energy and Environment, 2006, Bangkok, Thailand.
(20)Chalothorn Thumthae, Numerical Evaluation of Squish Induced Flame Propagation in Spark-Ignition Engines, The 13 th International Pacific Conference on Automotive Engineering, August 22-24, 2005, Gyeongju, Korea
(21)Thrumtae C., Charoenphonphanich C., and Iijima T, Simulation of Jet Charecteristics in Natural Gas Direct Injection Engine, The 10 th International Symposium on Flow Visualization, August 26-29, 2002, Kyoto, Japan, Paper F0065
(22)Chalothorn THUMTHAE, Chinda CHAROENPHONPHANICH, Pongjet PROMVONGE and Toshio IIJIMA, Study of Mixture Formation in a Direct Injection Natural Gas Engine Using CFD, The 12 th International Pacific Conference on Automotive Engineering, April 1-4, 2003 BITEC, Bangkok, Thailand
(23)C. Charoenphonphanich, K.Iempremji and C. Thumthae , Visualization of Fuel Spray for Alternative Fuel Engine, THE 8 th ASIAN SYMPOSIUM ON VISUALIZATION, May 23-27, 2005. Chiangmai, Thailand
(24)Punyawi Jamjareekul and Chalothorn Thumthae, Outdoor Shelter for High Power Telecommunication Equipment, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS, VISION, INFORMATION AND SIGNAL PROCESSING (ROVISP 2005), 20-22 July 2005 Penang, Malaysia
(25)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., "Adjustment of turbulence model for an improved prediction of stalls on wind turbine blades" World Renewable Energy Congress 2011 – Sweden, 8-11 May 2011, Linkoping, Sweden
(26)Chalothorn THUMTHAE and Chinda CHAROENPHONPHANICH, Simulation of Jet Characteristics in a Natural Gas Direct Injection Engine, Journal of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, ISSN 0858-8430, Vol.9 No.3, December 2001.
(27)Thumthae, C., and Chitsomboon, T., 2009. Optimal angle of attack for untwisted blade wind turbine. Renewable Energy. Vol 34, 1279-1284.


• วิทยากร/ฝึกอบรม
(1)SolidWorks Finite Element: Basic course/paper_course
(2)SolidWorks Simulation: Nonlinear, Dynamics, Motion
   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ทำเนียบหัวหน้าสาขา
ทำเนียบอดีตคณาจารย์ของสาขา