หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชา/สาขาวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ , สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Industrial Systems and Environmental Engineering
ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Industrial Systems and Environmental Engineering

ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)
(ชื่อย่อ) วศ.ม. (วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Master of Engineering (Industrial Systems and
Environmental Engineering)
(ชื่อย่อ) M.Eng. (Industrial Systems and Environmental
Engineering)
ชื่อปริญญาระดับปริญญาเอก
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ((วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)
(ชื่อย่อ) วศ.ด. (วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Doctor of Philosophy (Industrial Systems and Environmental Engineering)
(ชื่อย่อ) Ph.D. (Industrial Systems and Environmental Engineering)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะของการบูรณาการซึ่ง รวบรวมความเป็นเลิศในองค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สภาวิชาการฯ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร โดยการเวียนตามหนังสือที่ ศธ 5603/ว 74 ลงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ คือ
1.2.1 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการแก้ปัญหาและจัดการระบบในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อสามารถเป็นผู้นำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมระบบ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไปพัฒนาและบริหารจัดการงานระบบต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้บังเกิดผลอย่างแท้จริงและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ
1.2.3 มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบองค์รวม การบริหารโครงการต่างๆ ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศและสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพได้
1.2.4 มีจริยธรรมและคุณธรรมในการเป็นผู้นำแห่งวิชาชีพ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ