หลักสูตร Industrial Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ก) ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ข) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Industrial Engineering)

ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาที่ศึกษา
ลักษณะวิชาชีพเป็นการออกแบบระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการประเภทให้บริการ
ส่วนลักษณะวิชาที่ศึกษาเป็นวิชาคณิศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2537 และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 5 ครั้ง ได้แก่

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • และปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives) คือจัดการการศึกษาเพื่อให้:
1.บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
2.บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ แก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ และมีกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ
3.บัณฑิตสามารถทำงานเป็นทีม ติดต่อสื่อสารได้ในวัฒนธรรมนานาชาติ และมีทักษะความเป็นผู้นำ
4.บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
5.บัณฑิตมีความใฝ่รู้และก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่
6.บัณฑิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรม

ปรัชญาการศึกษา
วิศวกรที่เป็นผู้รู้และนักปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำในองค์กรที่มีวัฒนธรรมต่างชาติ รับผิดชอบต่อสังคม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์
สถาบันวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งความรู้และเป็นที่พึ่งของสังคม

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และการปรับปรุงระบบการผลิต การบริหารและการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลักษณะวิชาที่ศึกษา มีดังนี้
1.คน เรียนรู้ข้อจำกัดของคน การวัดงาน การออกแบบ และปรับปรุงสถานที่ทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ของเครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนงานและสิ่งแวดล้อม
2.วัสดุ เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต
3.เครื่องจักรและอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการทำงาน การออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนวิธีการวางระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
4.การเงิน วิธีการคิดต้นทุน การวิเคราะห์ความคุ้มทุน และความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
5.การบริหาร เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ เครื่องจักร เงิน และทรัพยากรอื่นๆ โดยใช้ความรู้ของระบบการบริหารและคณิตศาสตร์ชั้นสูง ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรเหล่านั้น และให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบ และปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งการศึกษาระบบการบริหารสมัยใหม่

คุณลักษณะของผู้ศึกษา
นักศึกษาที่สมัครเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี กล้าคิดและทำ

รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เอกสารแนบ

รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ