หลักสูตร Tool Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Tool Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือ)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Tool Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Tool Engineering)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องมือ สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหลักสูตรใหม่ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการฯ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives)
1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องมือ ที่มีความรู้ที่ทันสมัยและสากล มีความชำนาญในการลงมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้
2. ฝึกอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องมือ ให้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทนต่อปัญหา อุปสรรค และแรงกดดันต่าง ๆ ได้
3. ส่งเสริมให้บัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มีพื้นฐานกระบวนการคิด เพื่อแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งให้เป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นการพัฒนาตน พัฒนาองค์กร ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิสัยทัศน์
สถาบันวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งความรู้และเป็นที่พึ่งของสังคม

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องมือกล เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในงานตัดและขึ้นรูปโลหะ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุด

ลักษณะวิชาที่ศึกษา มีดังนี้
1.กลุ่มวิชาการออกแบบทางวิศวกรรมของเครื่องมือ เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบมีดตัดโลหะ เกจตรวจสอบขนาด อุปกรณ์ยึดชิ้นงาน และแม่พิมพ์ รวมทั้งมาตรวิทยา
2.กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เรียนรู้การตัดโลหะ การแปรรูปโลหะ หลักพื้นฐานกับกระบวนการแปรรูปโลหะในอุตสาหกรรม
3.กลุ่มวิชาวิศวกรรมวิธีการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เรียนรู้การวางแผนการผลิตและประมาณการต้นทุน การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ การออกแบบโรงงานรวมทั้งการออกแบบสาธารณูปโภคและการวางผังเครื่องจักร
4.กลุ่มวิชาการผลิต เรียนรู้การเชื่อมโลหะ การอบชุบโลหะ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
นักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้จะต้องชอบคิดและลงมือปฏิบัติ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ