คณาจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์
อีเมล : nara@sut.ac.th
โทร. 4408, 4564 แฟกซ์. 4604
ประวัติส่วนตัว
รศ. ดร.พรศิริ จงกล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : pornsiri@sut.ac.th
โทร. 4218 แฟกซ์. 4220
ประวัติส่วนตัว
ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : jittamai@sut.ac.th
โทร. 4324 แฟกซ์. 4604
ประวัติส่วนตัว
ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : paphakorn@sut.ac.th
โทร. 4844 แฟกซ์. 4814
ประวัติส่วนตัว
ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : pavee@sut.ac.th
โทร. 4380 แฟกซ์. 4604
ประวัติส่วนตัว
ผศ. ดร.จงกล ศรีธร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : jongkol@sut.ac.th
โทร. 4268 แฟกซ์. 4604
ประวัติส่วนตัว
น.ส.เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : saowalak@sut.ac.th
โทร. 4264 แฟกซ์. 4408
น.ส.ชุติมา คำทองยศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : chutima_k@sut.ac.th
โทร. 4604 แฟ็กซ์. -