ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2537 และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 5 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  และปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) มีดังนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (Program Educational Objectives) คือจัดการการศึกษาเพื่อให้:

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ แก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ และมีกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ
 3. บัณฑิตสามารถทำงานเป็นทีม ติดต่อสื่อสารได้ในวัฒนธรรมนานาชาติ และมีทักษะความเป็นผู้นำ
 4. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
 5. บัณฑิตมีความใฝ่รู้และก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่
 6. บัณฑิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรม

ปรัชญาการศึกษา

วิศวกรที่เป็นผู้รู้และนักปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำในองค์กรที่มีวัฒนธรรมต่างชาติ รับผิดชอบต่อสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  134 หน่วยกิต หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยย่อ  มี 6 ประการ ดังนี้

 1. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้พื้นฐานและความรู้ทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
 3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในการแก้ปัญหา
 6. สามารถใช้และดัดแปลงเครื่องมือพื้นฐานในการแก้ปัญหา และออกแบบระบบการทำงานได้
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร


อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร
 2. วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
 3. วิศวกรความปลอดภัย
 4. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
 5. วิศวกรขาย
 6. วิศวกรออกแบบ
 7. วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ
 8. วิศวกรดูแลระบบในหน่วยงานบริการ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง
 9. วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา
 10. ฯลฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี