ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการกำลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการ และสภาพสังคมไทยในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเน้นบทบาททางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
        จากผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกระดับที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตกำลังคนในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมออกไปทำหน้าที่ออกแบบ วางแผน และควบคุมการดำเนินการในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย รวมทั้งกากของเสียที่มีพิษต่างๆ จากอุตสาหกรรม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และเพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน การพัฒนาหลักสูตรจะทำการพัฒนาขึ้นภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีครบทั้ง 4 ประการ อันได้แก่ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ตลอดจนการเน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนด้วยระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรก คือ การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันยุคสมัย และปรับปรุงวิชาเลือกให้เน้นความเข้มแข็งในสายงานหลักของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย คือ งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล งานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการประเทศ และวัตถุประสงค์ประการที่สอง คือ เพื่อปรับโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองหลักสูตรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของสภาวิศวกร เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

Go to top