บุคลากร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

 

     อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

     ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4537
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
  
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร

     ตำแหน่งทางวิชาการ : ASSISSTANT PROFESSOR
     ตำแหน่ง : อาจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4427
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต

     ตำแหน่งทางวิชาการ : ASSISSTANT PROFESSOR
     ตำแหน่ง : อาจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4456
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

     ตำแหน่งทางวิชาการ : ASSISSTANT PROFESSOR
     ตำแหน่ง : อาจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4457
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 
 

     อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล

     ตำแหน่ง : อาจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4453
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 
 
 

     อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล

     ตำแหน่ง : อาจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4418
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช

     ตำแหน่งทางวิชาการ : ASSISSTANT PROFESSOR
     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4565
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนั่น ตั้งสถิตย์

 
     ตำแหน่งทางวิชาการ : ASSISSTANT PROFESSOR
     ตำแหน่ง : อาจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4455
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 

    อาจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน

     ตำแหน่ง : อาจารย์
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4584
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 
 

     นางสาวนารี กลิ่นกลาง

     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4451
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 
 
 
 
  
 

     นายเกรียงไกร ชวนานุกูล

     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     โทรศัพท์ : 66 4422 4454
     แฟกซ์ : 66 4422 4220
 

 

Go to top