ส่งหลักฐานการสมัคร

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช”

เอกสารของผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้

Øส่งใบสมัครเข้าร่วม

Øส่งแบบตอบรับเข้าร่วม

Øรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ปิดในช่องที่ระบุไว้ด้านบนเอกสารนี้)

Øสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

 Øสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

กรุณาแฟกซ์กลับมาที่ 0-4422-4814  หรือ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารเพิ่มได้)