ผศ.ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ และคณะ คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี 2560

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ และคณะ ในโอกาสคว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 “รางวัลระดับดีเด่น”
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากผลงาน “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด (SPR imager with a multichannel fluidic delivery system)”

ลักษณะผลงานและการใช้ประโยชน์:

สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นเครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ (Surface plasmon resonance imager) ที่สามารถใช้ “สร้าง” และ “ศึกษา” เซนเซอร์อาร์เรย์ได้ภายในเครื่องเดียว สามารถใช้สร้างเซนเซอร์อาร์เรย์สูงสุด 8×8 จุดวัด มีระบบจ่ายสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ และโฟลว์เซลล์มีจำนวนช่องไหลมากที่สุด สามารถใช้ทดสอบสารตัวอย่างพร้อมกันได้สูงสุด 8 สารตัวอย่างต่อเซนเซอร์ชิพ
เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพที่พัฒนาขึ้นโดยคณะผู้ประดิษฐ์ เหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบและสร้าง Biosensor arrays (Protein sensor array หรือ DNA sensor arrays) รวมทั้งการศึกษาด้าน Biomolecular interaction analysis แบบ High throughput ของคู่โมเลกุลอื่นๆ ได้
ปัจจุบันเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นได้ติดตั้งและใช้งานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนา Sensor surfaces หลายชนิด เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านการพัฒนาพื้นผิวสำหรับใช้ในไบโอเซนเซอร์และการพัฒนาไบโอเซนเซอร์อาร์เรย์สำหรับใช้งานทางการแพทย์และการเกษตรหลายชนิด ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริง สิ่งประดิษฐ์นี้ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา Surface Chemistry/Sensor Surfaces/Biosensors ทำให้มีจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้น

คณะผู้ประดิษฐ์:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
นายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว  นายรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ นาย สถาพร จันทน์หอม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์  มหาวิทยาลัยมหิดล