แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

T3

13939483_1063288227080394_2269942709073552691_n

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติงานอาชีพทุกภาคส่วนของประเทศไทยในตำแหน่ง วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน  วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ คือ

1. ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า  โดยที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกือบทุกประเภทต้องมีวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจที่ออกแบบและสร้างวงจรได้อย่างกว้างขว้าง  อาทิเช่น บริษัทซีเกท  บริษัทเบนซ์มาร์ค บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ (AIS, DTAC, TRUE) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดเป็นต้น

2. ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจำกองงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ อาทิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมการช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น

3. ภาคงานวิจัย ซึ่งเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น

block

T4

ZQER

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาต่อได้หลายสาขาวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับที่สาขาวิชาฯ เองก็มีทุนสนับสนุนการศึกษา ในรูปแบบของค่าเล่าเรียนฟรี การจ้างงานช่วยสอนและช่วยวิจัย ซึ่งสนับสนุนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

block