วิสัยทัศน์ ภารกิจ

T2

14519699_1103996599676223_3993356954519034187_n

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่านความถี่ต่ำและควาถี่สูงรวมถึงการกำหนดการทำงานของวงจรไอซีรวมถึงระดับเกต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

block

T1

TT

1.ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผู้มีความรู้และความคิด สร้างสรรค์ทั้งทาง ทฤษฎีและปฏิบัติมีความพร้อมและสามารถค้นคว้าเรียนรู้ใน ระดับสูงได้

2.ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นผู้ที่มีวินัยความคิดและการทำงานอย่างมีระบบ สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคลากร ต่างสาขาอาชีพได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

3.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสมกับ ภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

block