ระดับปริญญาโท

X3

–> เลือกศึกษาแบบการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

–>  จำนวนหน่วยกิจที่เรียน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

–> สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดีมากในศาสตร์ดังต่อไปนี้

–> สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

–> สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

–> สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

–> ฟิสิกส์

block

ข้อมูลเพิ่มเติม

block


X5

–> เลือกศึกษาแบบการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา

–>  จำนวนหน่วยกิจที่เรียน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

–> ตามหลักสูตร 26 หน่วยกิจ

–> วิทยานิพนธ์ 19 หน่วยกิจ

block

ข้อมูลเพิ่มเติม