ระดับปริญญาเอก

A1

–> ศึกษาแบบ ทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ล้วน

–> สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

–> จำนวนหน่วยกิจที่เรียน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

block

ข้อมูลเพิ่มเติม

block


A2

การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำยานิพนธ์ แบ่งได้ 2 ประเภท

–>แบบ 2.1

–> สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

–> จำนวนหน่วยกิจที่เรียน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

–> ตามหลักสูตร 16 หน่วยกิจ

–> วิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิจ

block

ข้อมูลเพิ่มเติม

block

 

–>แบบ 2.2

–> สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

–> จำนวนหน่วยกิจที่เรียน ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

–> ตามหลักสูตร 30 หน่วยกิจ

–> วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิจ

block

ข้อมูลเพิ่มเติม

block